Obyvatelé Berouna odevzdali loni přes tři tisíce televizí a monitorů

V loňském roce obyvatelé Berouna odevzdali k recyklaci 2 257 kusů televizí a 922 monitorů. Výrazně tím pomohli k ochraně životního prostředí. 

V Berouně mají lidé možnost třídit sklo, plasty, papír, nápojové kartony, ale i bioodpad, ve městě jsou k dispozici také kontejnery na drobné elektro zařízení. Nově se počítá s umístěním kontejneru na textil v areálu sběrného dvora. 

Beroun už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Podle analýzy neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťuje pro občany sběr a recyklaci tříděných elektrozařízení, zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. 
 
Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
 
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, vody, emise do ovzduší a produkce odpadu.
 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Berouna v loňském roce vytřídili 2257 ks televizí a 922 ks monitorů. Tím uspořili 883,64 MWh elektřiny, 37 8880,43 litrů ropy, 4 024,61 m3 vody a 39,14 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 202,92 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 789,67 tun.
 
Přestože studie byla zaměřena jen na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace i všech ostatních druhů starých spotřebičů.